Ook pro deo
088 - 629 00 64
7 dagen per week bereikbaar
(lokaal tarief)
WhatsApp gratis uw vraag!
WhatsApp naar: 06 498 788 10

Uitkeringsprobleem? LBBU bellen!


Advocaat WIA uitkering (WGA IVA)

De Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) zorgt voor inkomen voor arbeidsongeschikte personen. Als u door ziekte niet meer in staat bent te werken, kunt u soms aanspraak maken op een WIA-uitkering. U moet meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn om aanspraak te maken op de uitkering. De WIA is de opvolger van de WAO. Voor oude gevallen geldt de WAO nog wel (als u arbeidsongeschikt raakte vóór 1 januari 2004).

Soorten WIA uitkering

De WIA uitkering is te verdelen in twee soorten:

  • De Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). Dit is een uitkering voor personen die volledig arbeidsongeschikt zijn en waarbij de kans klein is dat u herstelt. De hoogte van de uitkering bedraagt 75% van het laatstverdiende loon.
  • De Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Deze uitkering vult het inkomen aan wanneer u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent. 

Weigering WIA uitkering door UWV

Veel zaken gaan over de mate van arbeidsongeschiktheid. Uw arbeidsongeschiktheid moet uitgedrukt worden in een percentage. U voelt u misschien wel 100% arbeidsongeschikt, maar het UWV toetst de ongeschiktheid aan de hand van de verdiencapaciteit en functionele mogelijkheden. Men kijkt wat u nu nog zou kunnen verdienen en vergelijkt dat met uw inkomensverleden.

Deze omrekening van fysiek en mentaal welzijn naar een percentage is voor veel personen moeilijk te begrijpen. Daarnaast kan het voorkomen dat het UWV en de verzekeringsarts uw ziekte of beperkingen niet goed of zorgvuldig heeft meegewogen in het onderzoek naar de mogelijkheden. Het arbeidsongeschiktheidspercentage komt dan lager uit, waardoor mogelijk geen recht op uitkering ontstaat of een lagere uitkering. Tegen dit soort beslissingen kunt u bezwaar aantekenen.

Bezwaar WIA tegen beslissing UWV

Bent u volgens het UWV minder dan 35% arbeidsongeschikt of meent u volledig niet meer te kunnen werken? U kunt beslissingen van het UWV aanvechten via een bezwaarschrift of beroepschrift. De LBBU advocaten staan u graag bij. Meestal kan dit kosteloos.

Een advocaat dient namens u een bezwaarschrift of beroepschrift in. Zo kan de beslissing worden aangevochten.

alertLet op: tegen een besluit moet u binnen zes weken bezwaar indienen. Na deze termijn wordt de beslissing definitief!

Bijstand van een advocaat uitkering WIA

Wilt u bezwaar indienen tegen een beslissing of handeling van het over de WIA, IVA of WGA uitkering ? Een advocaat van het LBBU verdedigt graag uw belangen en komt daadwerkelijk voor u op!

Wacht niet tot de bezwaartermijn is verlopen en neem direct contact met ons op.

Pro deo advocaat WIA

In uitkeringszaken is de inzet van een advocaat in de meeste gevallen voor u nagenoeg kosteloos. De advocaat werkt op basis van gesubsidieerde bijstand (pro deo). Dit betekent dat u slechts een eigen bijdrage verschuldigd bent.

Alle LBBU advocaten werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

LBBU Advocaten voor bezwaar UWV

Wij verzorgen uw bezwaar

Stel ons uw vraag en een advocaat neemt vaak nog dezelfde dag contact met u op. Ook pro deo mogelijk.

Spreek meteen een jurist, bel: 088 629 00 64 (lokaal tarief)